O czasopiśmie

Publikacja Acta Universitatis Lodziensis, Folia Linguistica należy do serii zeszytów naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwszy tom tego pisma ukazał się w 1981 r. Opracowania redakcyjnego Folia Linguistica od początku podjęli się pracownicy polonistycznych katedr językoznawczych: Katedry Historii Języka Polskiego i Katedry Współczesnego Języka Polskiego. Wieloletnim redaktorem naczelnym czasopisma był prof. Marek Cybulski.

Pismo jest rocznikiem i znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych (lista B) — przyznano mu 4 punkty. Wszystkie numery są recenzowane zgodnie z modelem double-blind review. Pierwotną wersją periodyku jest wersja papierowa.

Folia Linguistica to pismo rzetelne, otwarte na różne teorie i punkty widzenia, ukazujące zmiany zachodzące w dawnym i współczesnym języku polskim. Znaleźć w nim można oryginalne artykuły badawcze ze wszystkich dziedzin językoznawstwa.

Zapraszamy do współtworzenia kolejnych tomów Folia Linguistica językoznawców polonistów, a także slawistów, neofilologów zarówno z krajowych, jak i z zagranicznych uczelni akademickich.

Kolegium redakcyjne

Skład kolegium redakcyjnego:

Stanisław Borawski (Uniwersytet Zielonogórski)
Hana Gladkova (Uniwersytet Karlovy w Pradze — Czechy)
Björn Hansen (Uniwersytet w Ratyzbonie — Niemcy)
Kinga Joucaviel (Uniwersytet w Tuluzie — Francja)
Małgorzata Kita (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Krystyna Kleszczowa (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Józef Kość (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Kristina Rutkovska (Uniwersytet w Wilnie)
Jerzy Sierociuk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Charles Zaremba (Uniwersytet w Marsylii — Francja)

Wymagania redakcyjne

Zasady recenzowania
Redakcja zastrzega sobie prawo recenzowania i dokonywania zmian w nadesłanych materiałach. Teksty kwalifikuje do druku zespół redakcyjny we współpracy z członkami Rady Programowej i po zasięgnięciu opinii recenzentów.

Redakcja przyjęła zasady recenzowania rekomendowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
1. Publikacja oceniana jest przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, przy czym autorzy i recenzenci nie są ujawniani („double-blind review proces”).

2. Ocena dotyczy wartości merytorycznej tekstu; recenzja określa nowatorstwo tematu, oryginalność, stopień realizacji założeń, wykorzystanie literatury przedmiotu i uwzględnienie dotychczasowego stanu badań, jasność wywodu i poziom językowy artykułu.
Opinia sporządzana jest w formie pisemnej i zawiera jasną sugestię co do publikacji bądź odrzucenia tekstu.

3. Lista recenzentów współpracujących podawana będzie do publicznej wiadomości w każdym numerze czasopisma.

4. W przypadku tekstu w języku obcym jeden z recenzentów musi być afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

W trosce o rzetelność naukową
Autorzy zobowiązani są do podania informacji na temat podmiotów i czynników, które miały wpływ na powstanie i kształt publikacji (np. udział merytoryczny, źródło finansowania badań, których wyniki prezentowane są w artykule). Jeżeli artykuł powstał w ramach grantu, prosimy o podanie jego nazwy i numeru umowy.
W przypadku artykułów posiadających więcej niż jednego autora należy określić wkład
poszczególnych osób w powstanie publikacji (podać informacje o ich afiliacji; określić autorstwo koncepcji, założeń i metod badawczych wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji; jeśli artykuł składa się z podrozdziałów lub osobno tytułowanych akapitów – określić autorstwo poszczególnych części itp. Główną odpowiedzialność za prawdziwość podanych informacji ponosi osoba zgłaszająca artykuł.
Powyższa procedura służy wyeliminowaniu przypadków „ghostwriting” oraz „guest authorship”, które przeczą dobrym obyczajom w nauce. Wykryte przez redakcję przypadki nieuczciwości będą dokumentowane i ujawniane a informacje o nich przekazywane do instytucji i towarzystw naukowych.

Wymagania redakcyjne
1. Objętość artykułu – do 14 stron znormalizowanego maszynopisu (ok. 25 000 znaków ze spacjami), objętość recenzji – do 5 stron.

2. Czcionka: tekst główny – 12 p. Times New Roman, interlinia – 1,5 p., przypisy – 10 p. Times New Roman, interlinia – 1 p.
Tytuły książek, rozdziałów, artykułów – kursywą; tytuły czasopism – w cudzysłowie.
Cytaty włączone w tekst (do 4 wersów) w cudzysłowie; dłuższe cytaty (ponadczterowersowe) – czcionka 10 p., wcięcie z lewej 0,5, interlinia – 1 p.
Zwroty obcojęzyczne wplecione w tekst polski – kursywą.
Analizowane wyrażenia – kursywą.
Znaczenia omawianych wyrazów w tzw. łapkach ‘ ’
Wyróżnienia – pogrubione.
Śródtytuły – czcionka 12 p. pogrubiona.

3. Informacje bibliograficzne – w tekście głównym, w nawiasie okrągłym wg wzoru: nazwisko autora, rok wydania, po dwukropku numer strony, np. (Wierzbicka 1999: 13).

Pod tekstem pełne adresy bibliograficzne wg następującego wzoru:
Nagłówek: Literatura (12 p. pogrubione)
A. Wierzbicka, 1999, Język – umysł – kultura, Warszawa.
I. Bajerowa, 1977, Aktualne problemy polityki językowej, „Socjolingwistyka” 1.
S. Gajda (red.), 2008, Tożsamość a język w perspektywie slawistycznej, Opole.
B. Walczak, 2008, Tradycja i nowoczesność – względność antynomii, w: E. Woźniak (red.), Tradycja a nowoczesność, Łódź.

4. Stosowane skróty:
Pod tekstem, przed literaturą
Nagłówek: Wykaz skrótów (12 p. pogrubione)

5. Do artykułu należy dołączyć streszczenie (do pół strony) w języku polskim i angielskim.

Kontakt